foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Jak co roku o tej porze lasy, parki, ulice i tereny osiedlowe zape?niaj? si? m?odzie?? uczestnicz?c? w akcji „Sprz?tanie ?wiata - Polska”. Kampania ta jest elementem mi?dzy-narodowej akcji, której celem jest budowanie ?wiadomo?ci ekologicznej oraz inicjowanie dzia?a? na rzecz ochrony ?rodowiska.

 Taka akcja powtarzana jest w naszym mie?cie, i chyba s?usznie, jeszcze przed ?wi?tami Wielkanocnymi. Jej odwo?anie na wiosn? ubieg?ego roku szkolnego by?o jedynie konsekwencj? zagro?enia s?ynn? „ptasi? gryp?”.

Szko?a Podstawowa nr 2 w Karczewie ju? kolejny raz uczestniczy?a w tej kampanii

i w sobot?, 16 wrze?nia, porz?dkowa?a miasto. Takie dzia?ania proekologiczne to nie tylko signum temporis naszych czasów czy bycie trendy, jak wol? m?odsi, ale i konieczno??, któr? zdaj? si? dobrze rozumie? nie tylko nauczyciele, ale i, coraz cz??ciej, uczniowie szko?y.

Co s?dz? m?odzi ludzie o samej akcji? Jakie maj? uwagi co do jej przebiegu?

Jak oceniaj? zaanga?owanie m?odzie?y?

Oto niektóre z wypowiedzi uczniów klas szóstych.

MARCIN: Lubi? sprz?ta?, nawet w sobot?. Jak dla mnie to mog?oby by? cz??ciej. Najlepiej, ?eby przy okazji troch? lekcji si? urwa?o, bo to dodatkowa atrakcja.

KLAUDIA: Ja te? to lubi?. My?l? jednak, ?e wi?cej nas tu powinno by?. Doro?li mieszka?cy te? powinni si? anga?owa?, a nie tylko szko?y.

MARTA: W klasie pi?tej poznali?my mit o Syzyfie. Z tym sprz?taniem to taka syzyfowa praca: doro?li robi? sobie dzikie wysypiska, a my musimy je sprz?ta?. I to co roku si? powtarza.

MATEUSZ: Niektórzy uczniowie te? nie s? lepsi, na przyk?ad zaraz po „sprz?taniu ?wiata” wyrzucaj? na ziemi? zu?yte r?kawiczki.

IGA: Nie wszyscy jeszcze rozumiej?, o co w tym wszystkim chodzi. S? tacy, którzy przychodz? sprz?ta?, bo musz?, s? te? tacy, którzy wy?miewaj? si? z tych, którzy zbieraj? w sobot? ?miecie zamiast pogra? w pi?k?. Ale my?l?, ?e mimo wszystko w naszej szkole naj wi?cej jest tych, którzy to traktuj? powa?nie.

DANIEL: Du?o na przyrodzie mówimy o ekologii, obchodzimy Dzie? Ziemi, mamy konkursy ekologiczne, ró?ne akcje, ale ja chcia?bym, ?eby po prostu w naszym mie?cie by?o wi?cej koszy na ?miecie. Idzie si? nieraz przez ca?e miasto z papierkiem i chce si? go wrzuci? tam, gdzie trzeba. Ale jak przez kilometr nie ma ?adnego kosza, to si? ten papierek po prostu rzuca pod nogi. Niestety…


Klasy m?odsze sprz?ta?y na przyk?ad w tym roku ma?y lasek w pobli?u Miejskiej Hali Sportowej. Czego tam nie by?o! Butelki, rozbite szyby, stare ?ó?ko, ubrania, parasole, resztki sprz?tów AGD.

Gdy my, nauczyciele , patrzymy na te znaleziska jest nam troch? wstyd, bo winnych takiego stanu rzeczy nie nale?y chyba upatrywa? w naszych milusi?skich, lecz w nas, doros?ych.

Mimo wszystko chyba pocieszaj?ce s? wyniki szybkiej sondy przeprowadzonej tu? przed tegoroczn? akcj? w?ród uczniów karczewskiej „Dwójki”. Czysto?? naszego miasta uczniowie oceniaj? na ?rednim poziomie, chocia? wynik przy warto?ci „0” mo?e dawa? do my?lenia.

Oto oceny czysto?ci naszego miasta wystawione nam przez uczniów SP nr 2 :

 

SKALA

0

1

2

3

4

5

LICZBA UCZNIÓW

25

6

33

69

6

10

Aby w przysz?o?ci poprawi? ten wynik, chyba nie trzeba zbyt wiele: zdrowego rozs?dku i refleksji doros?ych oraz wi?cej tych koszy na ?miecie!!!

OBSERWATOR


A4 Infociacho

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.