foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły Czas do szkoły

Sobota, 30 wrze?nia, godzina dziesi?ta rano. Podwórko przed Szko?? Podstawow? nr 2 w Karczewie. Wydaje si?, ?e po tygodniu nauki w tym miejscu powinno by? w ko?cu cicho i spokojnie.

Nic bardziej mylnego. Plac przed szko?? powoli si? zape?nia.

Grupa dziewcz?t z ko?a tanecznego w?a?nie wychodzi ze szko?y –sko?czy?y prób? przed wyst?pem. Jutro zaprezentuj? si? przed Miejsk? Hal? Sportow? na pikniku rodzinnym „Z?ota polska jesie?”.

Nieco dalej zbiera si? m?odzie? przygotowuj?ca program artystyczny na Dzie? Edukacji Narodowej. Zale?y im, by wyst?p przed nauczycielami si? uda?, wi?c nie ?al im tej soboty.

Jednak najbardziej liczna grupa to doro?li. Co chwila dochodzi kto? nowy - jeden z ?opat?, kolejny z grabiami… Co si? b?dzie dzia?o w karczewskiej „Dwójce”?

Okazuje si?, ?e to rodzice, którzy odpowiedzieli na apel dyrektora szko?y, p. Katarzyny Radzik, i b?d? porz?dkowa? boisko szkolne. Z powodu braku funduszy jego modernizacja i zagospodarowanie od d?u?szego czasu musia?y schodzi? na dalszy plan w bud?ecie placówki. Teraz uda?o si?. Dzi?ki dodatkowym ?rodkom z Urz?du Miasta prace ruszy?y pe?n? par?.

Same pieni?dze nie wystarczy?yby jednak, gdyby nie ofiarno?? rodziców, którzy pi?kn? s?oneczn? sobot? po?wi?cili na porz?dkowanie boiska. To oni wykonali t? najbardziej niewdzi?czn? cz??? prac, polegaj?c? na karczowaniu dzikich zaro?li, koszeniu wybuja?ych traw czy grabieniu opad?ych li?ci. Nie zabrak?o te? pa? od wf-u oraz z-cy dyrektora szko?y – p. Barbary Gajownik, która w nietypowym dla siebie, roboczym stroju z tradycyjn? werw? zaj??a si? wycinaniem wielkich ga??zi i ich transportem na zwa?owisko.

Cel by? szczytny, pogoda wymarzona, wi?c i humory dopisywa?y.

Zadaniem rodziców by?o przygotowanie terenu do dalszych prac. Pó?niej przysz?a kolej na malowanie bramek i linii na boiskach, zawieszenie nowych koszy do koszykówki oraz siatek do pi?ki siatkowej i do bramek.

A4 Infociacho

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa nr 2 w Karczewie Rights Reserved.