Karczew: Remont części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie - sala gimnastyczna
Numer ogłoszenia: 112942 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie , ul. Otwocka 13, 05-480 Karczew, woj. mazowieckie, tel. 22 780 60 97, faks 22780 60 97.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont części budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie - sala gimnastyczna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont w części Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewiw dotyczący sali gimnastycznej, magazynku sportowego oraz korytarza przy sali. Opis przedmiotu zawiera Rozdział IV Specyfikacji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.12.10-9, 45.31.12.00-2, 45.32.10.00-3, 45.43.21.14-6, 45.44.21.10-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument potwierdzający, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200 tys. zł. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w zakresie wskazanym w art.23 ust.2 Prawa zamówień publicznych. Wypełniony dokument gwarancyjny na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do formularza oferty - Rozdział II. Zakres prac, jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie terminu realizacji zadania tylko w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania procedury przetargowej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp2karczew.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Osobiście w Szkole Podstawowej Nr 2, 05-480 Karczew, ul. Otwocka 13, w Sekretariacie Szkoły lub pocztą w ciągu 5 dni od dnia złożenia wniosku o jej wydanie..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.05.2010 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego tj. w Szkole Podstawowej Nr 2, 05-480 Karczew, ul. Otwocka 13, w Sekretariacie Szkoły..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie